Den politiske kamp om fyret
Erhvervsudvalget i Folketinget stillede på vegne af Jens Christian Lund (S) 
   spørgsmål i Folketinget d. 19. juli 2011. Ministeren svarede:

Ringkøbing Fjord Handels – og Turismecenter har over for undertegnede tilkendegivet, at Nr. Lyngvig Fyr spiller en væsentlig rolle for den lokale turisme. Fyret har en central plads
i markedsføringen af området og handels- og turismecentret vurderer, at fyret årligt tiltrækker 50.000 besøgende. Centret har endvidere oplyst, at det finder det vigtigt, at fyret bevares som en turistattraktion, der er åbent for besøgende og hvor der er lys i fyret. Det er på denne baggrund min vurdering, at Nr. Lyngvig fyr har en væsentlig betydning for turismen i og omkring Hvide Sande.  Kilde: klik her

 

D. 19. juli 2011 stillede Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
på ønske fra Jens Christian Lund følgende spørgsmål til Miljøministeriet:

Nr. Lyngvig Fyr er en stor turistattraktion på Jyllands Vestkyst, hvilket resulterer i mange besøg. Fyret har ligeledes stor betydning for udlejning af sommerhuse m.v. i et stort geografisk område. Helt afgørende, for at denne attraktion virker, er, at fyret blinker om natten. Rygterne på Vestkysten vil imidlertid vide, at det overvejes at standse fyrets blink senest i 2013, da der på dette tidspunkt ikke vil blive givet en fortsat dispensation til, at linserne kan køres rundt i kviksølvbadet som i dag. Der er et meget stort lokalt engage-ment omkring fyret, som bl.a. indebærer mere end 10 ”fyrmostres og fyrmestres” frivillige engagement i den daglige drift. Kan ministeren på den baggrund bekræfte, at der har været gennemført en teknisk undersøgelse omniveauet for kviksølvdampe tæt ved badet, og at der ikke kunne registreres nogen form for dampe selv ikke efter 48 timers uafbrudt søgning?
 

5. August modtog Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg et svar fra Miljøministeriet:

Jeg vil henvise (...) at Farvandsvæsenet af navigationsmæssige årsager fortsat planlægger at lade fyret blinke samt at udskifte den kviksølvholdige lampe med energibesparende LED lanterner. Jeg kan desuden oplyse om, at jeg arbejder både nationalt, i EU og på globalt plan med at udfase brugen af kviksølv, og at jeg derfor er tilfreds med Farvands-væsenets planer om at fortsætte fyrets drift uden brug af kviksølv.  kilde: klik her
 

10 august bad MF Jens Christian Lund ministeren  om følgende: 
Garanterer ministeren, som den    tidligere forsvarsminister gjorde det, at Nr. Lyngvig Fyrs blink og virke bevares af turistmæssige årsager, uagtet at der ikke er et væsentligt behov for fyrets blink på havet (...)

Ministerens svar:
Farvandsvæsenet er anmodet om en udtalelse til brug for Forsvarsministeriets besvarelse.
Farvandsvæsenet har i den anledning oplyst følgende: ”Farvandsvæsenet har ingen aktuelle planer om at slukke Nr. Lyngvig Fyr. Fyret indgår i en nationalt dækkende fyrkæde, der giver fyrdækning langs de danske kyster i en afstand på mindst 10 sømil fra kystlinjen. Fyrdækningen langs kysterne opretholdes som et sikkerheds- og bekræftelses-system i forhold til den elektroniske stedbestemmelse (GPS), som primært anvendes til navigationen.” Jeg kan henholde mig til det, som Farvandsvæsenet har oplyst. 
kilde: 
klik her
 

10. august modtog Folketingets Forsvarsudvalg følgende svar fra Forsvarsministeriet:
Farvandsvæsenet har i den anledning oplyst følgende:

”Arbejdstilsynet har på møde 25. februar 2009 pålagt Farvandsvæsenet at ophøre med
brugen af kviksølv i fyrrotationer. På den baggrund har Farvandsvæsenet igangsat en
handlingsplan for udfasning af kviksølv på tolv danske og en færøsk fyrstation. Ifølge
planen udskiftes kviksølvsinstallationen på Nr. Lyngvig Fyr i 2. halvår af 2011.
For i videst muligt omfang at bevare fyrets autentiske udseende fjernes kun kviksølvet,
mens det gamle fyrudstyr bibeholdes. Lyset leveres fremover af en moderne lanterne.”
Jeg kan henholde mig til det, som Farvandsvæsenet har oplyst. Kilde: klik her
 

Folketingets Forsvarsudvalg modtog 
10. august svar fra Forsvarsministeriet på spørgsmål fra Jens Christian Lund:

Farvandsvæsenet er anmodet om en udtalelse til brug for Forsvarsministeriets besvarelse.
Farvandsvæsenet har i den anledning oplyst følgende:
”Farvandsvæsenet har pr. 15. november 2010 overdraget hele området ved Nr. Lyngvig Fyr inklusive alle bygninger til Naturstyrelsen og har i den forbindelse udelukkende bibeholdt en adgangs- og brugsret til fyrinstallationerne. Det er således Naturstyrelsen, der er ansvarlig for brugen af området.”
Da fyret er overdraget til Naturstyrelsen under Miljøministeriet har Forsvarsministeriet anmodet Miljøministeriet om bidrag til svar. Miljøministeriet har i denne forbindelse oplyst følgende:
”Naturstyrelsen ejer Nr. Lyngvig Fyr omfattende fyrtårnet, fyrmesterbolig mm. Naturstyrelsen ejer ligeledes de to matrikler, som bygningerne ligger på. Ejendommen er overdraget fra Farvandsvæsenet i november 2010. Farvandsvæsenet driver stadig fyret som anduvningsfyr (et kraftigt lysende fyr der vejleder skibe, der nærmer sig land fra åben sø), og der er udarbejdet en deklaration, som sikrer Farvandsvæsenets adgangs- og brugsret til lanternerummet.
Naturstyrelsen har i februar 2011 indgået en lejeaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, hvorunder kommunen lejer ejendommen for en 20-årig periode. Tårnet og området
omkring fyret skal holdes åbent for offentligheden, og der skal etableres et kultur- og naturhistorisk formidlingscenter. Det primære mål er at formidle områdets natur- og kulturhistorie. Den daglige drift af området skal varetages af Ringkøbing-Skjern Museum.
På nuværende tidspunkt er der adgang for besøgende til selve fyrtårnet, men inddragelsen af de øvrige bygninger er endnu ikke gennemført.”  Kilde: klik her

 E-mail fra Elias O. T. Lund  til Farvandsvæsenet   d. 26. okt. 2011:

"..Vi er klar over, at kviksølvet skal fjernes ...
Men vi er interesseret i, at der etableres et nyt ophæng eller leje for fresnel-lanternen, så det oprindelige lys kan genskabes. Det er dette cirklende lys med den oprindelige karakteristik, vi ønsker genetableret..."
 

Svar fra Farvandsvæsenet  d. 28. oktober 2011 :

" ...Farvandsvæsenet mission er at sikre sejladsen og dermed tilgodese de behov, som de søfarende har. Farvandsvæsenet ser løbende på, hvorledes vores resurser anvendes bedst muligt til gavn for sejladssikkerheden. Det har vi også gjort i denne sag, og skibsfartens navigatoriske behov opfyldes med den valgte løsning.
Selvom Farvandsvæsenet har stor forståelse for ønsket om at bevare fyrets oprindelige
lyskarakteristika, er vurderingen dog, at en sådan løsning er forbundet med væsentlige
ekstraomkostninger i forhold til den valgte løsning.
MED VENLIG HILSEN / BEST REGARDS
Christian Kopp Pedersen
Sektionsleder afmærkningssektionen/
Souschef afdeling Drift og Beredskab - "  kilde:ckp

 

 *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *   

Min overvejelse ( nov. 2011):
  - Da Farvandsvæsenet ikke kan finde midler til en genetablering af lanternen som en bevægelig enhed, så vil det ud fra Farvandsvæsenets synspunkt nok være ligegyldigt, om en gruppe mennesker skaffer midlerne til genetableringen af lanternens lys. 

 *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *   

 Marts 2012  udspil fra Søfartsstyrelsen: 

De personer eller den forening, der ønsker at få adgang til linsen for at teste rotationen uden kviksølv, skal sende en skriftligt anmodning til:

Søfartsstyrelsen
Afd. Farvandsafmærkning og Navigation
Overgaden o. Vandet 62 B
1415 København K.

Anmodningen skal kort men fyldestgørende beskrive hvad og hvordan man vil teste og ligeledes hvornår testen er påtænkt foregå.

For at lette sagsbehandlingen kan jeg uformelt oplyse dig om følgende (det er hvad jeg pt. kan komme i tanke om)

1. Fyrlampen skal være fjernet fra udstyret under forsøget. (fyret må ikke lyse)

2. Der må ikke fortages ændringer i det eksisterende udstyr, som ikke umiddelbart kan tilbageføres.

3. De personer eller den forening, der i givet fald får tilladelse til forsøget, skal bære alle omkostning i forbindelse hermed.

4. Det er et krav, at det er et professionelt og af Søfartsstyrelsen godkendt firma, der står for den praktiske del af forsøget.

5. I forbindelse med start af forsøget, skal der være en repræsentant fra Søfartsstyrelsen tilstede.

6. Det er nødvendigt at forsøget overfor Søfartsstyrelsen på overbevisende måde kan demonstrere en særdeles høj driftssikkerhed

7. Falder forsøget i øvrigt positivt ud kan Lyngvig Fyr ikke umiddelbart vende tilbage til drift på det gamle udstyr – det kræver ansøgning om ændring af fyrkarakteren og dermed en nautisk sagsbehandling. Typisk sagsbehandlingstid 4-6 uger, bl.a. skal en ny fyrkarakter annonceres i ”Efterretning for Søfarende” mindst 4 uger før den ændres.
Med venlig hilsen

Jan Jürgensen
Driftscenterleder
Dir. tlf.: +45 87 58 13 01
Mobil: +45 24 28 82 92
E-mail:
jju@frv.dk

kommentar: Det er  Hvide Sande Skibssmedie A/S,  der hidtil har været godkendt af Søfartsstyrelsen - jfr. pkt. 5 i brevet ovenfor  
Brev fra bygningsarkitekt David Ploug 17. marts 2012
      med forslag om: 
        -
Etablering af en forening
        - Udarbejdelse af forskellige forslag til et nyt leje
        - Indsamling af midler
        - Plan for vedligeholdelse
                                                   læs brevet i sin helhed her
Der er nu 2012 kræfter i gang for dannelse af en forening
       Indkaldelse til stiftende generalforsamling for
       >> FORENINGEN LYNGVIG FYRS VENNER
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
siden er redigeret af
Elias Ole Tetens Lund
otel@mail.dk